• Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

606 hồ sơ

Đã xử lý

313 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

99

Hồ sơ đã xử lý

68

88.2 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

77

Hồ sơ đã xử lý

80

92.5 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

104

Hồ sơ đã xử lý

98

78.6 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

42

Hồ sơ đã xử lý

61

100 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

98

Hồ sơ đã xử lý

83

100 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

438

Hồ sơ đã xử lý

169

98.8 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND huyện Thạch Thành 578 0 578 293 20 2 99,37% 270 0 1 22
UBND xã Thành Minh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thành Kim 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thành Thọ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thành Vân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thạch Quảng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Ngọc Trạo 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thành Trực 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thành Tiến 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thành Vinh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thành Long 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thạch Sơn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thạch Bình 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thành Tân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thạch Cẩm 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thành Tâm 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thạch Long 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thành Công 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thạch Đồng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thành Mỹ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thạch Tượng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thạch Lâm 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thành Yên 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thành Hưng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thạch Tân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thành An 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Thạch Định 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND thị trấn Kim Tân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND thị trấn Vân Du 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
TỔNG

578

0

578

293

20

2

--

270

0

1

22

Top